نحوه ارسال و هزینه حمل مشتریان ساکن تهران

  • پیک موتوری با هزینه ثابت 12 هزارتومان
  • پست پیشتاز که هزینه آن به هنگام ثبت سفارش با توجه به وزن و مقدار مسافت محاسبه و اعلام میشود و معمولا بین یک تا دو روز تحویل خریدار می شود
  • پست سفارشی که هزینه آن به هنگام ثبت سفارش با توجه به وزن و مقدار مسافت محاسبه و اعلام میشود و معمولا بین سه تا پنح روز تحویل خریدار می شود
  • هزینه حمل برای خرید بیش از یکصدهزار تومان رایگان میباشد.

نحوه ارسال و هزینه حمل مشتریان ساکن شهرستان

  • پست پیشتاز که هزینه آن به هنگام ثبت سفارش با توجه به وزن و مقدار مسافت محاسبه و اعلام میشود و معمولا بین یک تا دو روز تحویل خریدار می شود
  • پست سفارشی که هزینه آن به هنگام ثبت سفارش با توجه به وزن و مقدار مسافت محاسبه و اعلام میشود و معمولا بین سه تا پنح روز تحویل خریدار می شود
  • هزینه حمل برای خرید بیش از یکصدهزار تومان رایگان و از طریق پست سفارشی یا پیشتاز  تحویل خریدار میشود

تولید کننده‌ها